chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
160-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 53 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 27/09/2019
214-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 27/09/2019
157-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 52 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXII 28/08/2019
208-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ;Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 28/08/2019
156-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 30/07/2019
201-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019 và 6 tháng cuối năm 2019 28/06/2019
155-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 50 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 27/06/2019
154-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 49 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 29/05/2019
200-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ;Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 29/05/2019
194-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 24/04/2019
185-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ; Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 28/03/2019
178-TB/ĐU Thông báo Kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 28/02/2019
143-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 46 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXII 26/02/2019
208/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2018 UBND phường 28/11/2018
328/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 UBND phường 28/11/2018
200/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 phường 27/10/2018
292/BC-UBND Biểu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 UBND phường 27/10/2018
189/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2018 khối VHXH 27/09/2018
188/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 khối kinh tế 27/09/2018
271/BC-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 khối VHXH 27/09/2018