Thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
320/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 11/2019 26/11/2019
297/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10/2019 28/10/2019
268/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 09/2019 25/09/2019
239/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 08/2019 27/08/2019
215/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2019 26/07/2019
178/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 06/2019 26/06/2019
141/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 05/2019 27/05/2019
102/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 04/2019 26/04/2019
78/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 03/2019 28/03/2019
42/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 02/2019 27/02/2019
25/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 01/2019 28/01/2019
313/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 9/2018. 19/09/2018
273/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 8/2018. 20/08/2018
249/UBND-VP V/v đề nghị khen thưởng Cán bộ, công chức bộ phận một cửa hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 07/2018 27/07/2018
197/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 khối kinh tế 26/07/2018
244/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 7/2018. 18/07/2018
78/TTr-UBND V/v đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 12/07/2018
77/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phường Phúc Đồng 03/04/2018
47/UBND-VP V/v báo cáo gương điển hình tiên tiến “người tốt việc tốt” tháng 2/2018 21/02/2018
26/BC-HĐTĐKT Về việc rà soát thành tích, lập hồ sơ đề nghị khen thành tích cao năm 2018 29/01/2018