bài viết chuyên sâu

Hiệu quả từ công tác Dân vận phường Phúc Đồng
Ngày đăng 11/10/2019 | 15:12  | Lượt xem: 29

Xác định công tác dân vận là một nội dung quan trọng và không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Do vậy, việc tăng cường, đẩy mạnh công tác dân vận là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ngay từ đầu năm khối dân vận phường đã tổ chức họp khối dân vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố để triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2019, và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong khối dân vận phường, hàng quý tổ chức sơ kết đánh giá kết quả hoạt động trong khối và triển khai nhiệm vụ quý tới.

Hội nghị triển khai, giao nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019

Trong 9 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của phường, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước. Những kết quả đạt được cùng những chuyển biến tích cực trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được thể hiện trên một số mặt chủ yếu như sau:

Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân. Việc phản ánh ý kiến của người dân qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và trực tiếp của Nhân dân được quan tâm, công khai báo cáo kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Đảng ủy, UBND phường năm 2019 đã tổ chức một hội nghị đối thoại người đứng đầu với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. Tại hội nghị đối thoại đã có 16 ý kiến phát biểu tại hội nghị, và có 23 ý kiến tổng hợp từ các tổ dân phố và nhân dân, các ý kiến tại hội nghị đối thoại các đồng chí đã có ý kiến giải trình và trả lời bằng văn bản qua đó đã công tác đối thoại đạt kết quả cao các ý kiến đã được các đồng chí lãnh đạo trả lời trực tiếp với nhân dân và tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết, trả lời phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đảng uỷ, UBND phường tổ chức hội nghị đối thoại

Công tác dân vận của Đảng ủy tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn; thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là 06 QCDC trong các loại hình mới do UBND quận ban hành. Khảo sát thực tế 10 tổ dân phố về công tác niêm yết 06 QCDC tại nhà văn hóa tổ dân phố. Công tác dân vận chính quyền về kinh tế, văn hóa, quân sự địa phương... Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức. Nội dung giám sát tập trung vào những chủ trương, chính sách quan trọng, có liên quan mật thiết đến người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở nhiều địa bàn. Việc ban hành văn bản liên quan đến công tác dân vận, nhất là thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở... trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân, hoạt động giám sát của Nhân dân đối với cơ quan hành chính, hoạt động tiếp dân, đối thoại... Tăng cường việc công khai quy định cụ thể về trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức để Nhân dân biết và giám sát; đã có sự chuyển biết rõ nét hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, các chương trình phối hợp giữa chính quyền các cấp với MTTQ và các đoàn thể nhân dân ngày càng chặt chẽ, theo phương châm hướng về cơ sở, gần dân, sát việc. Chính quyền từ phường tới tổ dân phố đã chủ động, tăng cường phối hợp được kiểm điểm đánh giá định kỳ 6 tháng. Chương trình phối hợp góp phần thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngoài ra, các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, đem lại hiệu quả thiết thực điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, phong trào vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đền ơn đáp nghĩa…

Hàng năm khối Dân vận phường thường xây dựng kế hoạch triển khai mô hình "Dân vận khéo" trong khối dân vận phường để đăng ký các mô hình Dân vận khéo trong năm.  Năm 2019, Khối dân vận đã đăng ký mô hình điểm thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trong năm để hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào dân vận khéo đã phát huy kết quả về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trên địa bàn phường, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, các nhiệm vụ của địa phương; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong hệ thống chính trị, của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các chi bộ, cán bộ đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận. Các tập thể đăng ký mô hình đã triển khai thực hiện đạt kết quả:

 UBND phường phát động phong trào thi đua xây dựng tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh; tổ chức ký cam kết với các tổ dân phố; hàng tuần đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ đề của quận; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, pano, áp phích; đưa ra các kết quả, tồn tại việc thực hiện chủ đề của quận vào các buổi họp giao ban hàng tháng.

 UB MTTQ phường: Đầu năm đã ban hành quyết định thành lập 02 tổ tuyên truyền vận động, thực hiện, giám sát thực hiện chủ đề của quận; tổ chức 7 buổi tuyên truyền về công tác TTĐT, VSMT thu hút 1051 người dự, tổ chức 30 buổi tổng vệ sinh vào thứ bảy hàng tuần; tổ chức 05 đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường.

Hội Cựu chiến binh: tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tham gia trồng mới, tu sửa lại các bồn hoa cây cảnh, tổ chức vệ sinh hàng ngày, trang trí khánh tiết lại các NVH tạo một môi trường cảnh quan luôn xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt các chi hội còn tổ chức vận động xã hội hoá từ hội viên đến tổ dân phố đóng góp tiền để mua vật liệu xây mới bồn hoa, mua thêm chậu hoa, cây hoa… với tổng trị giá gần chục triệu đồng , huy động hàng trăm hội viên tham gia xoá các điểm đen chân rác.

Trường mầm non Tân Mai: Giáo viên thực hiện tốt quy chế chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình và sáng tạo, đổi mới các phương pháp, hình thức đổi mới trong giảng dạy; tổ chức thành công 6 hoạt động kiến tập chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử…

Để thực hiện tốt chủ đề của quận “ Hành động vì một Long Biên xanh-sạch –đẹp-văn minh”. khối dân vận phường đã tham mưu cho đảng uỷ phường xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện, có giao cụ thể các tuyến đường cho các đoàn thể như Uỷ ban MTTQ phường phân công chịu trách nhiệm các tuyến phố có tên, hội phụ nữ phân công chịu trách nhiệm các tuyên ngõ, hội Cựu Chiến Binh chịu trách nhiệm tổng vệ sinh các nhà văn hoá. Đoàn Thanh Niên chịu trách nhiệm tổng vệ sinh vườn hoa Phúc Đồng, các điểm di tích trên địa bàn phường, hàng tuần duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ bẩy hàng tuần tại các tổ dân phố . Sau khi Đảng uỷ phường có kế hoạch chỉ đạo các đoàn thể các đoàn thể xây dựng kế hoạch phân công rõ người rõ việc để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tuyến đường và giám sát việc thực hiện các tuyến đường được phân công trên địa bàn phường. Sau 9 tháng triển khai thực hiện chủ đề của quận về xanh-sạch-đẹp, hàng tuần lãnh đạo Đảng uỷ, các đoàn thể đi kiểm tra thì Đảng uỷ phường đánh giá cao các đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện tốt chủ đề của quận và còn một số tồn tại thì Đảng uỷ kịp thời chỉ đạo chính quyền các đoàn thể thực hiện tốt các tồn tại đã chỉ ra, nên phong trào xanh-sạch-đẹp của phường đạt kết quả cao..

Duy trì tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần

Những kết quả quan trọng này đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.