bài viết chuyên sâu

Hiệu quả giám sát của công tác Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 9 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 11/09/2019 | 11:41  | Lượt xem: 11

Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Pháp luật. Hoạt động giám sát đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn phường.

Với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, Thường trực HĐND, các Ban HĐND phường Phúc Đồng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND phường luôn bám sát kế hoạch, chương trình đề ra và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều chuyển biến về nhận thức trong hoạt động giám sát.

Căn cứ tình hình thực tế, thông qua hoạt động giám sát của Ban Kinh tế-xã hội và Ban Pháp chế, Đại biểu Hội đồng nhân dân phường tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, phản ảnh từ các tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân hàng tháng, dư luận, đơn thư khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân mà Thường trực HĐND phường xây dựng nội dung giám sát trình Hội đồng nhân dân phường thảo luận, biểu quyết và ban hành nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được ban hành, hàng tháng Thường trực HĐND phường chọn lọc những vấn đề có tính cấp thiết và những nội dung bức xúc mà cử tri quan tâm để xây dựng nội dung, chương trình, thành phần, thời gian giám sát cho phù hợp. Đối với những vấn đề có liên quan, Thường trực Hội đồng nhân dân mời đại diện lãnh đạo UBND phường, cán bộ chuyên môn, tổ dân phố cùng tham gia Đoàn giám sát để thông tin, giải thích hoặc ghi nhận và cho ý kiến ngay tại chỗ. Sau khi giám sát, Thường trực HĐND có kiến nghị đối với đơn vị được giám sát.

Thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, từ đầu năm đến nay, Hội đồng nhân dân phường đã giám sát thông qua việc xem xét báo cáo, tài liệu do UBND phường trình tại kỳ họp; thông qua việc xem xét và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm; thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân; thông qua việc xem xét việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND phường đã xây dựng, thực hiện quy trình nội bộ trong thực hiện công tác giám sát; tổ chức giám sát và đôn đốc thực hiện nghị quyết kỳ họp thứ VII - HĐND phường khóa III, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 theo chương trình đã đề ra. Kết quả, Thường trực HĐND phối hợp với thường trực UBMTTQ, Thanh tra nhân dân, các ban HĐND phường tiến hành  giám sát và khảo sát cụ thể như sau:

1. Thường trực HĐND:

- Giám sát việc quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá - thể thao phường; nhà văn hoá tổ dân phố và các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Phúc Đồng;

- Giám sát công tác quản lý TTXD, TTĐT và thu thuế trên địa bàn phường.

2. Ban Kinh tế - xã hội:

- Giám sát về công tác quản lý thuế

- Tái giám sát việc thực hiện công tác quản lý tài sản công đối với trung tâm văn hoá phường, các nhà văn hoá tổ dân phố; quản lý đất công theo thông báo kết luận số 09/TB-HĐND ngày 04/05/2019 của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng

3. Ban Pháp chế:

- Giám sát công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư;

- Tái giám sát đối với UBND phường về thực hiện phương án phân công, khoán quản địa bàn đối với các lực lượng chức năng tham gia quản lý TTĐT trên địa bàn phường Phúc Đồng 6 tháng đầu năm 2019;

- Khảo sát công tác lễ hội năm 2019,

- Khảo sát chính sách người cao tuổi, khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Ngoài việc tổ chức khảo sát, giám sát chuyên đề, thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND phường còn tập trung giám sát thường xuyên công tác đăng tải các văn bản lên trang thông tin điện tử Quận, Phường; việc thực hiện các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, mô hình một cửa, việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của cán bộ trong cơ quan. Giám sát thường xuyên qua các văn bản, báo cáo và qua các hội nghị giao ban với UBND hàng tháng.

Trong hoạt động giám sát, Thường trực HĐND phường luôn chủ động, xây dựng chương trình, kế hoạch; nêu cao tinh thần phối hợp để tìm ra nguyên nhân, biện pháp giải quyết khó khăn, bức xúc, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được giám sát. Kết quả giám sát và đa số các kiến nghị sau giám sát từng bước được giải quyết, khắc phục những hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện của UBND phường.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Thường trực HĐND phường Phúc Đồng xác định: Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 như nghị quyết HĐND đã đề ra. Trong đó, điểm nhấn là nghiêm túc thực hiện quy chế tiếp dân, tổ chức tốt kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ  IX của HĐND phường, chủ động đôn đốc việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tiếp tục làm tốt chức năng của mình, tăng cường giám sát các vấn đề nóng, bức xúc cử tri quan tâm, giữ mối liên hệ với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với các đại biểu HĐND phường.

Tin rằng HĐND phường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình năm 2019 trước Đảng, trước dân./.