quy chế dân chủ

Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.
Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
196-TB/ĐU Thông báo phân công nhiệm vụ BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở phường Phúc Đồng 02/05/2019
171-QĐ/ĐU Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường Phúc Đồng 02/05/2019
269/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2017 26/10/2017
164/BC-UBND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2017 trên lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự dô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/07/2017
274/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp đánh giá tiến độ kết quả thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình 10/07/2017
TB86 Mở sổ góp ý, hòm thư góp ý, số điện thoại đường dây nóng, số điện thoại của lãnh đạo UBND phường để tiếp thu ý kiến của nhân dân về việc thực hiện 6 quy chế dân chủ trên địa bàn phường Phúc Đồng 20/03/2017
KH80 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh, hộ nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường Phúc Đồng 13/03/2017
KH79 Thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng 13/03/2017
QĐ73 Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân với Uỷ ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Phúc Đồng để thực hiện 6 quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn phường Phúc Đồng 06/03/2017
TB72 Về việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn phường Phúc Đồng 06/03/2017
KH76 Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực tại địa bàn phường Phúc Đồng 02/03/2017
TB53 Niêm yết công khai quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn quận Long Biên 24/02/2017
72-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện sáu Quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2017 10/02/2017
KH32 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/01/2017
KH31 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/01/2017
55-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 12/01/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực dân chủ trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 29/11/2016
8077/QĐ-UBND Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7991/QĐ-UBND Quyết định số 7997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
Hiển thị 1 - 20 trong 22 kết quả.

quy chế dân chủ